น้อมเกล้า

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อได้

นักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จำนวน 3 คน
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 คน
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จำนวน 10 คน
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จำนวน 1 คน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) จำนวน 25 คน
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จำนวน 16 คน
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จำนวน 2 คน
โรงเรียนสตูลวิทยา จำนวน 1 คน

 

 นักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. และอื่น ๆ

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จำนวน 4 คน
หาดใหญ่วิทยาลัย 2 จำนวน 3 คน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) จำนวน 1 คน
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม จำนวน 1 คน
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย จำนวน 1 คน
โรงเรียนมัธยมจิตจัณ จำนวน 2 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชการ จำนวน 18 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ จำนวน 2 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ จำนวน 6 คน
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จำนวน 9 คน
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฏร์นิกร จำนวน 5 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ จำนวน 1 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ จำนวน 3 คน
วิทยาลัยการจัดการเพชรเกษม จำนวน 1 คน
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 1 คน
วิทยาลัยทคนิคพัทลุง จำนวน 1 คน

 

งานเลี้ยงเกษียณอายุคุณวิไล ชูกำเนิด

งานเลี้ยงเกษียณอายุคุณวิไล ชูกำเนิด และเลี้ยงขอบคุณคุณครูจุฑามาศ วิสมิตะนันทน์ และนักศึกษาฝึกสอนทุกคน ณ โรงแรมบีพีหาดใหญ่

 

อบรมภาษาอังกฤษ

ครูและบุคลากรในโรงเรียนอบรมภาษาอังกฤษ English Training for Thai Teachers ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

นักเรียนอนุบาล 3 รับวุฒิบัตร

นักเรียนอนุบาล 3 รับวุฒิบัตร ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีนายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี

นักเรียนรับวุฒิบัตร

นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับวุฒิบัตร ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดยมีนายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี

จัดทำรายงานการประเมินตนเอง

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

คณะครูและบุคลากรศึกษาดูงาน

วันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูและบุคลากรศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย

ทิศทางการจัดการศึกษาของเทศบาลนครหาดใหญ่

ผู้ปกครองนักเรียนร่วมฟังทิศทางการจัดการศึกษาของเทศบาลนครหาดใหญ่ จาก ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS