รณรงค์สวมหมวกนิรภัย

Feb
07

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

Posted By admin read more

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.6

Feb
07

วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2566  
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดย นายวีระวัฒน์ เพชรศรี หัวหน้าสายชั้น
และคุณครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
ประจำปีการศึกษา 2565 ตามโครงการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษา
ณ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

Posted By admin read more
Posted By admin read more

เดินทางไกล ป.2

Jan
30
วันที่ 26 มกราคม 2566
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
นางยุวภา เครือเนตร หัวหน้าสายชั้น ป.2 และคุณครูในสายชั้น ป.2
ได้นำนักเรียนจำนวน 101 คน ไปทำกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ
ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่หาดใหญ่
Posted By admin read more

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

Jan
30
วันที่ 25 มกราคม 2566
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดยนางเมตต์รามิล อนุกูล หัวหน้างานกิจการนักเรียน
และคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ดำเนินงานจัดอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 321 คน
Posted By admin read more

แนะแนวศึกษาต่อ

Jan
30
วันที่ 24 มกราคม 2566
คณะครูสายชั้น ป.6 พร้อมด้วย นักเรียนสายชั้น ป.6 จำนวน 115 คน
รับฟังการแนะแนวศึกษาต่อ จาก รร.มัธยมจิตจัณ และรร.สหศาสตร์วิทยาคาร
ตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียน
Posted By admin read more

กิจกรรมท่องโลกกว้างฯ ป.4

Jan
30
วันที่ 24 มกราคม 2566
นายคุณัชญานนท์ ทองคง หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และคุณครูในสายชั้น
นำนักเรีบนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 125 คน ไปทำกิจกรรมท่องโลกกว้าง
ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในความรับผิดชอบของกองพลพัฒนาที่ 4
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
Posted By admin read more

กิจกรรมท่องโลกกว้างฯ อนุบาล 2,3

Jan
30
วันที่ 20 มกราคม 2566
คณะครูสายชั้นอนุบาลนำนักเรียนอนุบาล 2 และ 3 จำนวน 128 คน
ร่วมกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ ณ กองบิน 56 อำเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลาเรียนรู้สาธิตการดับเพลิง การทำงานหอบังคับการบิน
ของกองทัพอากาศไทย จากเจ้าหน้าที่ทหารอากาศกองทัพไทย
Posted By admin read more

กิจกรรมตรุษจีน

Jan
30
20 มกราคม 2566
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดยคณะคุณครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
จัดกิจกรรมวันตรุษจีน มีกิจกรรมดังนี้ ๑.กิจกรรมการแสดงบนเวที 
๒.กิจกรรมการประกวดระบายสีภาพบุรุษจีน ๓.กิจกรรมการประกวดประดิษฐ์โมบายอวยพรวันตรุษจีน 
๔.กิจกรรมการประกวดตัดกระดาษจีน ๕.กิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาจีน
Posted By admin read more

ประกาศ

Jan
18

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

- เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖  อ่านเพิ่มเติม
- เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖  อ่านเพิ่มเติม
- เรื่อง การปิดเรียนกรณีพิเศษ (ระดับอนุบาล ๑) อ่านเพิ่มเติม

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS