รับสมัครนักเรียน

พิธีมอบประกาศนียบัตร

15 มีนาคม 2561 โรงเรียนจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมโรงเรียน

บัณฑิตน้อย

14 มีนาคม 2561 นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุบาล 3 รับวุฒิบัตร ณ หอประชุมจัตุรัสนครหาดใหญ่ 

กิจกรรมเด็กดีศรีคลองเรียน

11-12 มีนาคม 2561 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเด็กดีศรีคลองเรียน ตามโครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้และโครงการพัฒนาทักษะและอัจฉริยภาพด้านวิชาการ ณ แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดตรัง

กิจกรรมรักษ์ดิน

7 มีนาคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมอบรมกิจกรรมรักษ์ดิน ณ ห้องประชุมโรงเรียน

โครงการอบรมสวนสมุนไพร การทำลูกประคบและน้ำสมุนไพรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมสวนสมุนไพร การทำลูกประคบและน้ำสมุนไพรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมโรงเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 และ อนุบาล 3 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 และ 3 ปีการศึกษา 2562 ให้ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียน พร้อมชำระค่ากิจกรรมและอุปกรณ์อื่น ๆ ในวันที่ 5-8 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ ห้องธุรการ ชั้น 2 ฝ่ายบริหาร อาคาร 2 หากไม่มามอบตัวตามวัน เวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ (กรณีมอบตัวนักเรียนแล้ว ผู้ปกครองมีความประสงค์ไม่ให้นักเรียนศึกษาต่อที่โรงเรียน ทางโรงเรียนจะไม่คืนค่ากิจกรรมและค่าอุปกรณ์)

กิจกรรมวันมาฆบูชา

18 กุมภาพันธ์ 2562  นักเรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วม กิจกรรมวันมาฆบูชา ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้ มอบเกียรติบัตร ระบายสีพุทธประวัติ วันมาฆบูชา และเกียรติบัตรการแต่งบทกลอน วันมาฆบูชากิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ และเดินทางไปเวียนเทียน ณ. วัดคลองเรียน

กิจกรรมวันตรุษจีน

1 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันตรุษจีนให้กับนักเรียน ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียน

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS