คณะครูร่วมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

Mar
24

19-21 มีนาคม 2561 คณะครูร่วมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร ณ ห้องประชุมชั้น 1 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

Posted By admin read more

อบรมสำรวจไลเคนตัวชี้วัดคุณภาพอากาศ

Mar
24

15-16 มีนาคม 2561 ครูเกศสรินทร์ และครูศรีสุดา นำนักเรียนจำนวน 20 คน เข้าอบรมสำรวจไลเคนตัวชี้วัดคุณภาพอากาศ

Posted By admin read more

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ป.6 และ ม.3

Mar
16

16 มีนาคม 2561 นักเรียนที่สำเร็จการศึกษารับมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนชั้น 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี

Posted By admin read more

คณะครูอบรม English Training Program 2017

Mar
16

12 - 13 มีนาคม 2561 คณะครูอบรม English Training Program 2018 ณ ห้องประชุมชั้น 1

Posted By admin read more

คุณครูปทิตตา ผุดวัฒน์และคุณวัชรีย์ สุขเจริญ กล่าวลานักเรียน

Mar
16

6 มีนาคม 2561 คุณครูปทิตตา  ผุดวัฒน์ คุณวัชรีย์  สุขเจริญ และนักศึกษาฝึกสอนกล่าวลานักเรียน เนื่องจากย้าย เกษียณอายุราชการ และเสร็จสิ้นการฝึกสอน

Posted By admin read more

อบรมครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

Mar
16

3-6 มีนาคม 2561 รองลัดดา ทักษิณาวงศ์สกุล และคุณครูเมตต์รามิล อนุกูล เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ณ โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ท กรุงเทพฯ 

Posted By admin read more

บุคลากรในโรงเรียนร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

Mar
16

บุคลากรในโรงเรียนร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561  ณ บริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลมหาราช สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ 

Posted By admin read more

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายคุณธรรมนำพาชีวิต

Mar
16

23-24 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายคุณธรรมนำพาชีวิต ณ สำนักสงฆ์วิมุติวนาศรม อ.คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

Posted By admin read more

นักเรียนสอบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

Mar
16

22 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน   (Local Competecy Test:LCT)

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS