แสดงความยินดี กับ คุณครู กิตติ สังข์ศิริ

Apr
12

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติ  สังข์ศิริ
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ เนื่องในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ
สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชนและประเทศชาติ จากชมรมทดแทน
บุญคุณแผ่นดินเกิด และ เนื่องในโอกาสได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีราชภัฎ
ประเภทศิษย์เก่าปีการศึกษา 2563 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

Posted By admin read more

ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายตฤษนันท์ นุ่นศรี

Apr
07

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ขอแสดงความยินดีกับเด็กชาย
ตฤษนันท์  นุ่นศรี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

Posted By admin read more

โครงการเด็กดีศรีคลองเรียน

Apr
05

3-4 เมษายน 2564  โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)ได้จัดทำโครงการเด็กดี
ศรีคลองเรียนโดยนำผู้บริหาร พนักงานครู บุคลากร และนักเรียนไปทัศนศึกษาดูงาน
ณ แหล่งเรียนรู้จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับนักเรียน

Posted By admin read more

แสดงความยินดีกับ นายยงยุทธ ช่วยวงศ์ ข้าราชการบำนาญ ท.๔

Mar
31

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
ขอแสดงความยินดีกับ นายยงยุทธ  ช่วยวงศ์
ข้าราชการบำนาญ ทีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

Posted By admin read more

แสดงความยินดีกับ ครูฤทัยรัตน์ จินดาพล

Mar
31

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวฤทัยรัตน์  จินดาพล
เนื่องในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ
สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชนและประเทศชาติ

Posted By admin read more

กิจกรรมกำจัดเหา

Mar
31

ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการ
ดูแลสุขภาพของนักเรียน โดยพบว่ามีนักเรียนบางคนเป็นเหา ทำให้เกิดปัญหา
การอยู่ร่วมกันกับเพื่อน เพื่อแก้ปัญหานี้ ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมกำจัดเหา
ให้กับนักเรียนในวันที่ 26 มีนาคม 2564

Posted By admin read more

กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย

Mar
25

25 มีนาคม 2564 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดให้มีตลาดนัดหัดขาย
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านการ
จำหน่ายสินค้าที่ผลิตได้ หรือสินค้าที่นำมาจำหน่าย โดยจัดกิจกรรม
ณ ลานโค้งของโรงเรียน

Posted By admin read more

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ NT

Mar
24

24 มีนาคม 2564 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เป็นสนามสอบ
(NT) การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่  3
ประจำปีการศึกษา 2563 ในการนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
สงขลาเข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ การจัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Posted By admin read more

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.6

Mar
23

17-19 มีนาคม 2564 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดกิจกรรม
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  ชั้น ป.6 ณ ค่ายพักแรมชั่วคราว  กองรักษา
ความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 จังหวัดสงขลา

Posted By admin read more

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น

Mar
19

18 มีนาคม 2564  คณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ คุณครูและ นักเรียน 
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เจ้าหน้าที่จากสำนัก/กอง ออกเดินขบวนรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ "เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปรงใส " เส้นทาง
เริ่มจากโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เลี้ยวขวาเข้าถนนธรรมนูญวิถี
สิ้นสุดที่ตลาดมากินตะ

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS