กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

Jul
28

วันที่ 23  กรกฎาคม 2563   โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อฝึก
ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ซึ่งมีผลต่อประเทศชาติในอนาคตโดยมุ่งเน้นให้นักเรียน "เก่ง  ดี  มีสุข" 

                  

 

Posted By admin read more

กิจกรรมวันไหว้ครู

Jul
28

23  กรกฎาคม  กิจกรรมวันไหว้ครู  เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้เคารพนับถือครูบาอาจารย์ทุกคน
มีความกตัญญูกตเวที และสร้างความรู้สึกคิดในทางที่ถูกต้องเหมาะสม

 

 

Posted By admin read more

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

Jul
27

3  กรกฎาคม 2563  โรงเรียนจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

 

Posted By admin read more

แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Jun
26

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) 

จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที ่1ปีการศึกษา 2563 

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563  ตามเวลาดังนี้

-อนุบาล        เวลา  08.30 น. -  10.00 น.

ป.1-ป.2        เวลา   10.30 น. - 12.00 น.

ป.3-ป.4        เวลา   13.00 น. - 14.30 น.

ป.5-ป.6        เวลา   15.00 น. - 16.30 น.

หมายเหตุ: ผู้ปกครองที่มีบุตรเรียนอยู่ชั้นอื่น ๆ ด้วย สามารถเลือกเวลาเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองได้

Posted By admin read more

ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านกรอกแบบสอบถาม

May
07

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน ในการกรอกแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามลิงค์ที่ส่งมาค่ะ https://forms.gle/dAyo5b8vCAqpYeVS7

หรือ QR Code ด้านล่าง

 

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS