ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 3

Aug
09

บ่ายวันศุกร์ที่ 31กรกฏาคม ๒๕๖๓  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพ เทศบาลนครหาดใหญ่ ครั้งที่ 3 "เที่ยวปลอดภัย วิถีใหม่ New Normal 
ณ บริเวณสวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่

Posted By admin read more

วันสถาปนาโรงเรียนครบ ๑๑๓ ปี

Aug
08

๓๑  กรกฎาคม ๒๕๖๓  ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน เพื่อเป็นการเสริมศิริมงคลและระลึกถึง
หลวงพ่อปาน ปุญญามณี ผู้ก่อตั้งโรงเรียน และผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ 
และมอบทุนการให้ศึกษาให้แก่นักเรียน

 

Posted By admin read more

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

Jul
28

วันที่  24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร
และตัวแทนผู้ปกครอง ได้แสดงค​วามจงรักภักดี  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) 

  

Posted By admin read more

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

Jul
28

วันที่ 23  กรกฎาคม 2563   โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อฝึก
ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ซึ่งมีผลต่อประเทศชาติในอนาคตโดยมุ่งเน้นให้นักเรียน "เก่ง  ดี  มีสุข" 

                  

 

Posted By admin read more

กิจกรรมวันไหว้ครู

Jul
28

23  กรกฎาคม  กิจกรรมวันไหว้ครู  เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้เคารพนับถือครูบาอาจารย์ทุกคน
มีความกตัญญูกตเวที และสร้างความรู้สึกคิดในทางที่ถูกต้องเหมาะสม

 

 

Posted By admin read more

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

Jul
27

3  กรกฎาคม 2563  โรงเรียนจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

 

Posted By admin read more

แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Jun
26

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) 

จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที ่1ปีการศึกษา 2563 

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563  ตามเวลาดังนี้

-อนุบาล        เวลา  08.30 น. -  10.00 น.

ป.1-ป.2        เวลา   10.30 น. - 12.00 น.

ป.3-ป.4        เวลา   13.00 น. - 14.30 น.

ป.5-ป.6        เวลา   15.00 น. - 16.30 น.

หมายเหตุ: ผู้ปกครองที่มีบุตรเรียนอยู่ชั้นอื่น ๆ ด้วย สามารถเลือกเวลาเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองได้

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS