พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ป.6 และ ม.3

16 มีนาคม 2561 นักเรียนที่สำเร็จการศึกษารับมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนชั้น 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี

คณะครูอบรม English Training Program 2017

12 - 13 มีนาคม 2561 คณะครูอบรม English Training Program 2018 ณ ห้องประชุมชั้น 1

คุณครูปทิตตา ผุดวัฒน์และคุณวัชรีย์ สุขเจริญ กล่าวลานักเรียน

6 มีนาคม 2561 คุณครูปทิตตา  ผุดวัฒน์ คุณวัชรีย์  สุขเจริญ และนักศึกษาฝึกสอนกล่าวลานักเรียน เนื่องจากย้าย เกษียณอายุราชการ และเสร็จสิ้นการฝึกสอน

อบรมครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

3-6 มีนาคม 2561 รองลัดดา ทักษิณาวงศ์สกุล และคุณครูเมตต์รามิล อนุกูล เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ณ โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ท กรุงเทพฯ 

บุคลากรในโรงเรียนร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

บุคลากรในโรงเรียนร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561  ณ บริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลมหาราช สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายคุณธรรมนำพาชีวิต

23-24 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายคุณธรรมนำพาชีวิต ณ สำนักสงฆ์วิมุติวนาศรม อ.คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

นักเรียนสอบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

22 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน   (Local Competecy Test:LCT)

นักศึกษา มอ.มาให้ความรู้ตามโครงการสอนน้องรู้ทัน เทคโนโลยี COMPUTER

20 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาให้ความรู้กับนักเรียนตามโครงการสอนน้องรู้ทัน เทคโนโลยี COMPUTER ณ ห้องประชุมโรงเรียนชั้น 1

โครงการเด็กดีศรีคลองเรียน

นักเรียนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทะเลน้อยตามโครงการเด็กดีศรีคลองเรียน ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมวันตรุษจีน

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณเวทีสนามหน้าเสาธง

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS