ประชุมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ห้องเรียนจุดเน้น หลักสูตร CEP (Chinese English Program)

Apr
08

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕
โรงเรียนเทศบาล๔(วัดคลองเรียน)โดย ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการคณะครูสายชั้นป.๑ และคณะครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
เข้าร่วมประชุมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาห้องเรียนจุดเน้น หลักสูตร CEP (Chinese English Program)
รวมถึงคณะครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมวางแผน
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบEIS (English Integrated Study) ในปีการศึกษา ๒​๕​๖​๕​​  ณ ห้องสมุดโรงเรียน
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

Posted By admin read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

Apr
05

วันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๕
โรงเรียนเทศบาล๔(วัดคลองเรียน)โดย ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วมประจำปี​ ๒​๕​๖​๕​​ ณ ห้องประชุมโรงเรียนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

Posted By admin read more

คณะครูและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการวันอนุรักษ์​มรดก​ไทย​

Apr
05

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)โดย ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
มอบหมายให้คณะครูและตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมชมนิทรรศการ วันอนุรักษ์​มรดก​ไทย​ ประจำปี​ ๒​๕​๖​๕​​ 
ณ ลานจัตุรัสเทศบาลนครหาดใหญ่ ​ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

Posted By admin read more

พิธีเปิดวันอนุรักษ์​มรดก​ไทย​ ประจำปี​ ๒​๕​๖​๕​​

Apr
03

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ 
โรงเรียนเทศบาล๔(วัดคลองเรียน)โดย ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
มอบหมายให้คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดวันอนุรักษ์​มรดก​ไทย​ ประจำปี​ ๒​๕​๖​๕​​ 
ณ ลานจัตุรัสเทศบาลนครหาดใหญ่ ​ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
อย่างเคร่งครัด

Posted By admin read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

Apr
03

วันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)โดย ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)อย่างเคร่งครัด

Posted By admin read more

มอบโล่รางวัลโครงการครูมืออาชีพ ประจำปี ๒๕๖๔

Apr
03

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาล๔ (วัดคลองเรียน)โดย ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
พร้อมคณะผู้บริหาร มอบโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่ครูที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในโครงการครูมืออาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

Posted By admin read more

รับผลการเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

Apr
03

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาล๔ (วัดคลองเรียน)โดยผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้คณะครูและบุคลากร มอบผลการเรียนภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ แก่ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ณ สนามโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

Posted By admin read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Mar
30

หมายเหตุ: นักเรียนที่สมัครเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565
จะประกาศรายชื่ออีกครั้งในวันที่ 30 เมษายน 2565 

Posted By admin read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนระดับอนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Mar
30

หมายเหตุ: นักเรียนที่สมัครเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565
จะประกาศรายชื่ออีกครั้งในวันที่ 30 เมษายน 2565 

Posted By admin read more

ประกาศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

Mar
25

เรื่อง การประเมินพัฒนาการนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสมุดโรงเรียน

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS