บัณฑิตน้อย

31 มีนาคม ห 2561 นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุบาล รับประกาศนียบัตรจาก ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ๋ ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

นิทรรศการการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2561

30-31 มีนาคม 2561 โรงเรียนร่วมจัดนิทรรศการการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2561 ณ หอประชุมเทศบาลนคหาดใหญ่

บุคลากรร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม "แสงธรรมโพธิญาณ"

 

24 มีนาคม 2561 บุคลากรร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม "แสงธรรมโพธิญาณ" ณ บ้านพรุธานี ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

22 มีนาคม 2561 บุคลากรในโรงเรียนเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 1 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

คณะครูร่วมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

19-21 มีนาคม 2561 คณะครูร่วมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร ณ ห้องประชุมชั้น 1 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

อบรมสำรวจไลเคนตัวชี้วัดคุณภาพอากาศ

15-16 มีนาคม 2561 ครูเกศสรินทร์ และครูศรีสุดา นำนักเรียนจำนวน 20 คน เข้าอบรมสำรวจไลเคนตัวชี้วัดคุณภาพอากาศ

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ป.6 และ ม.3

16 มีนาคม 2561 นักเรียนที่สำเร็จการศึกษารับมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนชั้น 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี

คณะครูอบรม English Training Program 2017

12 - 13 มีนาคม 2561 คณะครูอบรม English Training Program 2018 ณ ห้องประชุมชั้น 1

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS