ขอแสดงความยินดี

May
16

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)ขอแสดงความยินดีกับ
นายกิตติ  สังข์ศิริ   ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นางสาวฤทัยรัตน์  จินดาพล  ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นายยงยุทธ  ช่วยวงศ์  ข้าราชการบำนาญ

Posted By admin read more

แจ้งเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564

May
14

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ขอเลื่อนการเปิดเรียน
จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป

Posted By admin read more

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

May
04

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 (COVID) ขอเลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
      - การเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนอนุบาล 1 และ ชั้น ป.1
      - การจำหน่ายหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
      - การประชุมผู้ปกครอง

Posted By admin read more

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Apr
12

9 เมษายน 2564 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับ
นักเรียนชั้น ป.6  เพื่อเป็นการแสดงความยินดี และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนที่สำเร็จ
การศึกษาและพร้อมก้าวออกจากรั่วโรงเรียนเพื่อไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอืน เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียน ซึ่งเคยอบรมสั่งสอนกันมา

Posted By admin read more

แสดงความยินดี กับ คุณครู กิตติ สังข์ศิริ

Apr
12

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติ  สังข์ศิริ
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ เนื่องในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ
สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชนและประเทศชาติ จากชมรมทดแทน
บุญคุณแผ่นดินเกิด และ เนื่องในโอกาสได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีราชภัฎ
ประเภทศิษย์เก่าปีการศึกษา 2563 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

Posted By admin read more

ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายตฤษนันท์ นุ่นศรี

Apr
07

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ขอแสดงความยินดีกับเด็กชาย
ตฤษนันท์  นุ่นศรี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

Posted By admin read more

โครงการเด็กดีศรีคลองเรียน

Apr
05

3-4 เมษายน 2564  โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)ได้จัดทำโครงการเด็กดี
ศรีคลองเรียนโดยนำผู้บริหาร พนักงานครู บุคลากร และนักเรียนไปทัศนศึกษาดูงาน
ณ แหล่งเรียนรู้จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับนักเรียน

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS