กิจกรรมวันพระ

กิจกรรมวันพระ

 

 

ประชุมผู้ปกครอง

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

 

ทอดกฐิน ณ วัดคลองเรียน

คณะครูและบุคลากรร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดคลองเรียน

 

 

วันปิยมหาราช

คณะครูและบุคลากรร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ณ สวนสาธารณเทศบาลนครหาดใหญ่

 

 

ต้อนรับผู้อำนวยการวิทยา

นักเรียนและบุลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมกันต้อนรับผู้อำนวนการคนใหม่ ผู้อำนวยการวิทยา กลางวัง

 

 

 

วันสารทเดือนสิบ

นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ ณ วัดคลองเรียน

 

 

 

พระธรรมทูตพบกับนักเรียน

พระธรรมทูตพบกับนักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียน

 

 

 

วันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียน

 

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย

เนื่องด้วยวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันสุนทรภู่" และวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็น "วันภาษาไทยแห่งชาติ" เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของโลกและของไทย เห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ซาบซึ้งใจทีมีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรม "วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย" ในวันพุทธที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เวลา 13.00 - 15.00 น.

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2558 ตรงกับวันอาสาฬหบูชา และวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 ตรงกับวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักถึงสถาบันศาสนา ซึ่งนักเรียนทุกคนควรปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดียึดมั่นคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันพุทธที่ 29 กรกฎาคม 2558 ในเวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) และนำนักเรียนไปทำกิจกรรมเวียนเทียนที่วัดคลองเรียนตามลำดับ

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS