เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.6

Mar
23

17-19 มีนาคม 2564 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดกิจกรรม
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  ชั้น ป.6 ณ ค่ายพักแรมชั่วคราว  กองรักษา
ความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 จังหวัดสงขลา

Posted By admin read more

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น

Mar
19

18 มีนาคม 2564  คณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ คุณครูและ นักเรียน 
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เจ้าหน้าที่จากสำนัก/กอง ออกเดินขบวนรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ "เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปรงใส " เส้นทาง
เริ่มจากโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เลี้ยวขวาเข้าถนนธรรมนูญวิถี
สิ้นสุดที่ตลาดมากินตะ

Posted By admin read more

กิจกรรมวันตรุษจีน

Feb
09

9 กุมภาพันธ์ฺ  2564 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน
ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้และเกิดทักษะทางภาษา รู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล งานฉลอง
เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมแต่ละชาติ

Posted By admin read more

กิจกรรมยุวพุทธ

Feb
09

25-26 มกราคม 2564 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดกิจกรรมยุวพุทธ
ในโครงการพัฒนาศักภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมฯ เพื่ออบรมศีลธรรมแก่นักเรียน
ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่วัย ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคำสอน
มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา รวมถึงการพัฒนายกระดับจิตใจให้มั่นคง มีคุณธรรม

Posted By admin read more
Posted By admin read more

การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Dec
23

รับสม้ครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม-30 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ อาคารสำนักงานชั้น 2 ห้องธุรการ เว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์
ติดต่อสอบถาม โทร.074-245992

Posted By admin read more

การรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และ 3 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Dec
23

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม-30 เมษายน พ.ศ.2546 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ อาคารสำนักงานชั้น 2 ห้องธุรการ เว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์
ติดต่อสอบถาม โทร.074-245992

Posted By admin read more

รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

Dec
23

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 31 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ อาคารสำนักงานชั้น 2 ห้องธุรการ เว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์
ติดต่อสอบถาม โทร.074-245992

Posted By admin read more

รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2564

Dec
23

รับสม้ครตั้งแต่วันที่ 4-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.
ณ อาคารสำนักงานชั้น 2 ห้องธุรการ เว้นว้นหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์
ติดต่อสอบถาม โทร 074-245992

 

Posted By admin read more

ประชุมผู้ปกครอง

Dec
08

๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าวโรงเรียน
และผู้ปกครอง รวมทั้งพบครูประจำชั้นเพื่อแจ้งผลการพัฒนาการ/ผลการเรียน
และร่วมกันปรึกษาหาแนวทางส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในทุก ๆ ด้าน

Posted By admin read more

Pages

Subscribe to www.t4wkr.ac.th RSS