ซ่อมแซมเปลี่ยนลูกหมุนระบายอากาศ บนหลังคาอาคารอเนกประสงค์

18 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ขอขอบคุณ สำนักการศึกษา และสำนักปลัด
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ให้ความอนุเคราะห์ ในการดำเนินการซ่อมแซม
เปลี่ยนลูกหมุนระบายอากาศบนหลังคาอาคารอเนกประสงค์