สอบธรรมศึกษา

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เป็นสนามสอบธรรมศึกษา ระดับประถมศึกษาชั้นตรี
และชั้นโท โดยร่วมกับสำนักเรียนวัดคลองเรียน ซึ่งมี พระมหาสันชัย ฐิตเมโธ
เจ้าอาวาสวัดคลองเรียน และพระครูใบฎีกาเจษฎา เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เป็นประธาน
อำนวยการสนามสอบ และพระครูใบฎีกา สมศักดิ์ ฐิตะคุโณ ดร.เป็นผู้อ่านสารจากแม่กองธรรม
โดยมีนักเรียนเข้าสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน  206 คน ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 101 คน