ประเพณีลอยกระทง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ร่วมประเพณีลอยกระทง ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่