วันปิยะมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่