กิจกรรมสารทเดือนสิบ

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)  โดย นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ 
จัดกิจรรมวันสารทเดือนสิบให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณี การแห่หมบ
มีการแห่หมบ ไปยังวัดคลองเรียน