กิจกรรมเสริม อาชีพเพื่อสร้างรายได้

7  ก.ย กันยายน ๒๕๖๕
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดย นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
มอบหมายให้คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และครูกลุ่มสาระการงานพื่นฐานอาชีพ
นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 กิจกรรมเสริม อาชีพเพื่อสร้างรายได้
ณ โรงเรียนเทศบาล  ๔ (วัดคลองเรียน) น้ำยาอเนกประสงค์  และ แป้งข้าวหมาก