ค่ายยุวพุทธ

วันที่ ๘- ๙ กันยายน ๒๕๖๕
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดย นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
และครูกลุ่มสาระสังคม  และ ครูสอน พระพุทธศาสนา นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓
เข้าค่ายคุณธรรม(ยุุวพุทธ) ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล  ๔ (วัดคลองเรียน)