ค่ายคุณธรรม

วันที่ ๓- ๔ กันยายน ๒๕๖๕
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดย นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
และครูกลุ่มสาระสังคม  และ ครูสอน พระพุทธศาสนา นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔
ไปเขเาค่ายคุณธรรมณ วัดป่ากันตพงษ์ อำเภอควนเนียง จ สงขลา