โครงการเด็กและเยาวชนไทยมั่นใจโตไปไม่โกง

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดย นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตัวแทน​ครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการเด็กและเยาวชนไทย
มั่นใจโตไปไม่โกง ประจำปี 2565 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่