กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ภาคเช้า โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)โดย ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา​ คณะครู​ นักเรียน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน จัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ภาคบ่าย ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกันเก็บขยะบริเวณ
สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา 1-5
ร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาโรงเรียน