กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดย ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย