กิจกรรมเพื่อนคู่คิด(ส์)กับภารกิจ"โรงเรียนปลอดขยะ"

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) นำโดย นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดกิจกรรม เพื่อนคู่คิด(ส์) กับภารกิจ "โรงเรียนปลอดขยะ"
ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศสอ.) กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ประเทศไทย
และเครือข่ายสังคมลดขยะ (Less Plastic Thailand) โดยมีตัวแทนคณะครู
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 เข้าร่วมกิจกรรม