โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

วันที่ 9 พฤษภาคม​ 2565
โรงเ​รียนเทศบาล​ ๔ (วัดคลองเรียน) โดยนางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร​ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  คณะครู และนักเรียนจัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน(กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย