เทศบาลเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 6 มิถุนายน 2565
พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
มอบหมาย รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ 
นางสาวสุทัศนันท์ เนียมรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมพบปะผู้อำนวยการสถานศึกษาและตัวแทนพนักงานครูสังกัดเทศบาล
ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ของ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)