กิจกรรม Big Cleaning Day

วันนที่ 10 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดย นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร 
ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในโรงเรียน เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำ
จากสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่