ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดย ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร
คณะผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมประชุมเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค