ต้อนรับบุคลากร

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดย ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร คณะผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับครูพัชรินทร์ นิรันดร์พุฒิ และครูนารีรัตน์ ภู่กัน
ที่โอนย้ายมาจากโรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) ด้วยความยินดียิ่ง