ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดย ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร
ดำเนินการประชุมคณะครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2565  
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียน