ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565