ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565

6 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565
โดยมีนายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ
เข้าร่วมประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน