ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

แจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่จะนำนักเรียนมาทดสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 ให้นักเรียน ตรวจ ATK  ก่อน 72  ชั่วโมง  โดยอาจซื้อชุดตรวจ
มาตรวจเองก็ได้ แค่นำผลตรวจที่เป็นลบ มายืนยันกับทางโรงเรียน

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ