ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
เข้าสอบการประเมินพัฒนาการด้านการอ่าน การเขียน ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ คลิกที่นี่