ประชุมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ห้องเรียนจุดเน้น หลักสูตร CEP (Chinese English Program)

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕
โรงเรียนเทศบาล๔(วัดคลองเรียน)โดย ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการคณะครูสายชั้นป.๑ และคณะครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
เข้าร่วมประชุมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาห้องเรียนจุดเน้น หลักสูตร CEP (Chinese English Program)
รวมถึงคณะครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมวางแผน
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบEIS (English Integrated Study) ในปีการศึกษา ๒​๕​๖​๕​​  ณ ห้องสมุดโรงเรียน
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด