ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)โดย ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)อย่างเคร่งครัด