มอบโล่รางวัลโครงการครูมืออาชีพ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาล๔ (วัดคลองเรียน)โดย ผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
พร้อมคณะผู้บริหาร มอบโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่ครูที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในโครงการครูมืออาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด