รับผลการเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาล๔ (วัดคลองเรียน)โดยผอ.ฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้คณะครูและบุคลากร มอบผลการเรียนภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ แก่ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ณ สนามโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด