สอบ NT นักเรียนชั้น ป.3

16 มีนาคม 2565 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ดำเนินการสอบ NT นักเรียนชั้น ป.3
 เพื่อประเมินคุณภาพการเรียนการสอน ด้านการอ่าน และความสามารถทางคณิตศาสตร์