ต้อนรับรองผู้อำนวยการ

3 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ร่วมต้อนรับ นางสาวรัตติการ หมานสะยะ 
โดยมีท่านรองสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ , ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กล่าวต้อนรับ  
เนื่องในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่ง รองอำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ ( วัดคลองเรียน )