สอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2564

1 มีนาคม 2565 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดการสอบ RT สำหรับนักเรียนชั้น ป.1
เพื่อประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียน