อบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพครูสู่ Thailand 4.0

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหาร และบุลการกรโรงเรียน ท.๔ อบรมโครงการ พัฒนาศักยภาพครูสู่ Thailand 4.0 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จัดโดยหน่วยศึกษานิเทศก์สำนักการศึกษา ทน.หาดใหญ่