กิจกรรมตรุษจีน(ออนไลน์)

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดกิจกรรมวันตรุษจีน
ในวันที่ 25 มกราคม 2565 ผ่านโปรแกรม zoom