ประกาศรับสม้ครนักเรียนอนุบาล

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม - 25 มีนาคม 2565