การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ

ประกาศเทศบาลนครหาดใหญ่
เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ