ประกาศ

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 21 พย 64 ผ่านระบบ Zoom