แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา

พระมหาสันชัย ฐิตเมโธ เจ้าอาวาสวัดคลองเรียน  นายผล มุนีสิทธิ์อดีตสรรพสามิตจังหวัด  
นายมงคล พูลประภัย อดีตรองผู้อำนวยการสถานศึกษา พันเอกธรรมรัตน์ บุญศรีรัตน์
ตัวแทนในนามมูลนิธิพระครูปัญญาภิมัณฑ์ (พ่อท่านแก้ว) มอบแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
จำนวน 6 เครื่อง  และนายผล มุนีสิทธิ์ อดีตสรรพสามิตจังหวัด ร่วมกับ นายมงคล พูลประภัย
อดีตรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบส่วนตัวคนละ 2 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 10 เครื่อง 
ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ในช่วงภาวะการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19