ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ขอเลื่อนการเปิดเรียน
ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง