ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ขอเลื่อนเปิดเรียนจากวันที่ 28 มิถุนายน 2564
เป็นวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา