ประกาศจากโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

ขอเลื่อนการมาโรงเรียนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
จากวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564