การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
คลิกรับชมวีดีโอ
https://drive.google.com/file/d/1Hbe6uH3KkXlFYLJnPOLgtQ3wATNDd0Xr/view?u...