ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุม
หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
พร้อมด้วยนางสาว ณภัทร วิทยาทันต์ ผู้อำนวยการ สำนักการศึกษา นางบุญสิริ รำจวนจร 
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษาและหัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คุณครูและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)